POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY
http://11gmin.semperpower.pl

 
INFORMACJE OGÓLNE


1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony Danych Osobowych oraz plików Cookies Pani/Pana jako Użytkownika serwisu dostępnego pod adresem internetowym: http://11gmin.semperpower.pl (dale jako Serwis).
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są podmioty:
a. Semper Power Sp. z o.o., ul. Główna 7, 42-693 Krupski Młyn, NIP 645-253-71-96, REGON 243189259, KRS 0000452669, rodo@semperpower.pl

3. Administrator Danych osobowych zapewnia, że dane są przechowywanie zgodnie z obowiązującym prawem i nie są udostępniane ani sprzedawane osobom trzecim.
4. Administrator Danych nie ma zamiaru przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
5. Polityka prywatności ma m. in na celu określenie działań, które są realizowane przez Administratora w zakresie Danych Osobowych w związku przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, w tym ich gromadzenia przy wykorzystaniu funkcjonalności Serwisu oraz świadczeniem usług drogą elektroniczną takich jak: korzystanie z usługi formularza kontaktowego.
6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zrachowaniach w następujący sposób:
a. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzu kontaktowym informacje.
b. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. "ciasteczka").
c. Poprzez zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera www, obsługiwanego przez home.pl (operator hostingu prowadzi swoją stronę pod adresem www.sloneczna-zywiecczyzna.pl, Operatorem jest home.pl z siedzibą w Szczecin, ul. Zbożowa 4).

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

I. Cel, zakres i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
1. Pani/Pan Dane osobowe jako użytkownika Serwisu są zbierane (lub będą) poprzez wykorzystanie następujących funkcjonalności: a. formularz kontaktowy i jego konfigurator,
2. Dodatkowo Administrator jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników, np.: adres IP, oprogramowania, parametry sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, a także inne dane, które dotyczą urządzeń oraz korzystania z systemu.
3. Administrator przetwarza Pani/Pana Dane Osobowe niezbędne do prawidłowej realizacji usług dostępnych w Serwisie i jest uprawniony do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych w ramach Serwisu danych w następujących celach:
a. kontaktowych,
b. sporządzenia oferty,
c. monitorowania aktywności w Serwisie wszystkich oraz konkretnych Użytkowników,
d. przeprowadzanie analizy aktywności Użytkownika w Serwisie, w tym także profilowanie, czyli zautomatyzowane przetwarzanie Danych Osobowych ( bez wpływu na jego decyzję).
4. W celu kontaktu, poprzez formularz kontaktowy na portal Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie imię, nazwisko, adres email i numer telefonu.
5. Administrator oświadcza, że podanie danych wskazanych w ustępie 4, powyżej, oznaczonych jako wymagane, jest dobrowolne, jednak konieczne do uzyskania kontaktu z Administratorem danych osobowych.
II. Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom
1. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom w wypadku obowiązku udostępnienia danych osobowych wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa podmiotom uprawnionym do ich otrzymania, w szczególności: organom dochodzeniowo-śledczym, sądom.
2. Pani/Pana Dane Osobowe mogą być również ujawnione partnerom Administratora, takim jak:
a. podmioty, które wspomagają pod kątem technicznym i programistycznym Serwis Administratora,
b. podmioty, które wspomagają Administratora w komunikacji z Użytkownikiem za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
c. serwisanci systemów informatycznych,
d. podmioty, które na podstawie umowy współpracy wykonują dla Administratora czynności sprzedaży świadczonych usług,
e. kancelarie prawne.
3. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane innym podmiotom zawsze z poszanowaniem bezpieczeństwa Pani/Pana danych osobowych nakładając na te podmioty obowiązki zachowania tych danych w poufności. Administrator będzie wybierać tylko takie podmioty do świadczenia na jego rzecz usług, które dają należyte gwarancje wypełniania wymogów wynikających z RODO.
III. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną będą przetwarzane na podstawie artykuł 6 ust. 1 lit b) RODO. Jednocześnie administrator danych będzie miał prawo przetwarzać Pani/Pana niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego nawiązanego pomiędzy Panią/Panem a Administratorem na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO w związku z art. 18 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219, z 2018 r. poz. 650.). Przetwarzanie Pani/Pana danych w celu marketingu własnych produktów i usług administratora będzie się odbywać na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit a) i f) RODO. Przetwarzanie danych osobowych w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nadto, należy nadmienić, że przetwarzanie Pani/Pana danych w celu wysyłania Pani/Panu informacji o produktach i usługach Administratora będzie się odbywać na podstawie: artykułu 6 ust. 1 lit a) RODO.
IV. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
Pani/Pana Dane osobowe będą przechowywane do czasu złożenia sprzeciwu ich przechowywania i przetwarzania przez Panią/Pana, jednak nie dłużej niż przez okres trwania projektu „Słoneczna Żywiecczyzna” realizowanego przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu.
V. Adres do korespondencji
Jeśli chciałaby/chciałby Pani/Pan dowiedzieć się więcej w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, zmienić złożone przez siebie któreś z oświadczeń lub skorzystać z przysługujących jej/jemu powyżej wskazanych praw, prosimy o kierowanie korespondencji pod adres siedziby Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres rodo@semperpower.pl. W przypadku skierowania w/w/ korespondencji Administrator zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa udzieli Pani/Panu odpowiedzi w terminie 30 dni. Z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań jakie nam Pani/Pan przekaże, termin odpowiedzi może ulec wydłużeniu do 90 dni, wówczas poinformujemy Panią/Pana w terminie miesiąca o takim wydłużeniu.
VI. Zabezpieczenie danych osobowych
Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii Danych Osobowych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
VII. Przysługujące Pani/Panu prawa
1. Przysługujące Pani/Pana prawa w związku z przetwarzaniem danych przez administratora Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia gdy są nadmiarowe lub nieprawdziwe, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, lub gdy są one przetwarzane na potrzeby marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
2. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia każdej wyrażonej przez siebie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych, w tym ich udostępniania, w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
3. Przysługuje Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych osobowych prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

POLITYKA COOKIES

I. Informacja Ogólna
1. Administrator zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach Cookies w celu gromadzenia danych związanych z korzystaniem ze strony internetowej przez Użytkownika. Pliki Cookies to mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane są głównie do utrzymywania sesji.
2. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie Serwisu.
II. COOKIES „SERWISOWE”
1. Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:
a. pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang.user input cookies),
b. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang.authentication cookies),
c. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang.user centric security cookies),
d. trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang.user interface customization cookies),
e. pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem:https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.
III. COOKIES „MARKETINGOWE”
Administrator wykorzystuje również pliki cookies do celów marketingowych, m.in. w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej. W tym celu Administrator przechowuje informacje lub uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.

LOGI SERWERA

1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
a. czas nadejścia zapytania,
b. czas wysłania odpowiedzi,
c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
e. informacje o przeglądarce użytkownika,
f. Informacje o adresie IP.
3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

ZMIANA REGULAMINU STRONY http://11gmin.semperpower.pl

Administrator ma prawo zmiany Polityki Prywatności, przy czym wszelkie dokonywane zmiany będą dokonywane z poszanowaniem praw Użytkowników. Zmieniona Polityka Prywatności wiąże Użytkownika, jeżeli został on powiadomiony o zmianach i został mu dostarczona zmieniona Polityka Prywatności. Informacja o zmianie Polityki Prywatności, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed jej wprowadzeniem.

Koordynator Projektu

Joanna Hołoweńko
Tel. 797 581 447
e-mail: partnerski@semperpower.pl
www.semperpower.pl