Gmina Lyski

Znajdą tu Państwo wszelkie niezbędne informacje
na temat projektu realizowanego
w Gminie Lyski

Podstawowe informacje o projekcie

 

W ramach projektu planowane jest sfinansowanie budowy 406 instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, w szczególności: 

158 – instalacji fotowoltaicznych,
93 – instalacji solarnych,
55 – pomp ciepła powietrznych do c.w.u.,
31 – pomp ciepła powietrznych do c.o. i c.w.u.,
69 – kotłów na biomasę
Planowana łączna wartość wydatków to 7 230 195,48  zł, z czego 6 429 676,00  zł to wydatki kwalifikowalne w projekcie. W ramach wniosku Gmina ubiegać się będzie o dofinansowanie w wysokości 5 465 224,60 zł.
Realizacja zaplanowanych działań ma na celu zwiększenie wykorzystania ekologicznej energii pochodzącej z odnawialnych źródeł, a tym samym zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych CO2 oraz Pyłu PM10 w budynkach jednorodzinnych, a także zwiększenie zdolności wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej przez budynki jednorodzinne.
Wskaźniki realizacji projektu:
1. Wskaźniki produktu
 - Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 2418,4192 t CO2/rok
2. Wskaźniki rezultatu
 - Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych 0,6913 MWe
 - Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych 2,1779 MWt
 - Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE 4747,56 MWht/rok
 - Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE 602,96 MWhe/rok
 - Stopień redukcji PM 10 4,5741 t PM10/rok 

Aktualności


Informujemy, że dnia 23.02.2021 r. w Urzędach Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg nastąpiło otwarcie ofert dotyczących wyboru Wykonawcy/Wykonawców w ramach projektu partnerskiego pn. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg. Oferty wpłynęły do każdej z gmin. Ofernenci złożyli oferty na każdy rodzaj instalacji. Aktualnie trwa procedura sprawdzania złożonych dokumentów, która może potrwać ok 30-60 dni. Po weryfikacji ofert zostanie przekazana informacja o wyborze wybranych Wykonawców.

Opublikowano 13.05.2021 r.

Gmina Lyski informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zadania pn. „ Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Lyski” zgodnie z art. 24aa u stawy PZP dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
Za najkorzystniejsze uznane zostały oferty złożone przez:
  - dla części I Instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. k.
  - dla części II Pompy ciepła FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. k.
  - dla części III Kotły na biomasę FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. k.
Umowa z wybranym wykonawcą została podpisana dnia 29 kwietnia 2021 r.

Opublikowano 17.05.2021 r.

Informujemy, iż Wykonawcą wszystkich robót budowlanych w ramach zadania pn. „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Lyski” została firma FlexiPower Group sp. z o. o. sp. k., Kudrowice 12, 95-200 Pabianice. Poniżej przedstawiamy producenta i typ urządzeń, które będą montowane na nieruchomościach objętych wsparciem w ramach projektu pn. „Odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg”.
1. Instalacje fotowoltaiczne – falownik SolarEdge (SE2200H, SE3000H, SE3K, SE4K, SE5K, SE6K, SE7K), panel PV JingHua JHM4/60H375 o mocy 375W,
2. Kolektory słoneczne – Galmet - kolektor KSG 27 Premium GT, zasobnik Cyclone TCPWVS/S,
3. Pompa ciepła c.o. i c.w.u – Galmet Airmax2 GT,
4. Pompa ciepła c.w.u. – Galmet Basic 270,
5. Kotły na pellet – Galmet Genesis Plus KPP.
W zależności od mocy danej instalacji która była podana w podpisanej umowie zależy typ zastosowanego urządzenia. W najbliższym czasie zostaną wysłane do uczestników projektu pisma z aneksami do umów zawierające rzeczywiste kwoty do poniesienia w ramach projektu. W pierwszej kolejności firma wykonawcza musi dokonać aktualizacji audytów, następnie po ich pozytywnym zweryfikowaniu przez inspektora nadzoru zostanie potwierdzony termin montażu.

Opublikowano 03.06.2021 r.

Informujemy, że sukcesywnie są wysyłane do mieszkańców aneksy do umów regulujące i doprecyzowujący różne kwestie z których najważniejszą jest określenie rzeczywistej kwoty wkładu własnego, który należy uiścić na numer konta 85 84360003 0000 0531 8059 0112 w terminie do 30 czerwca 2021 roku. W tytule przelewu należy wpisać numer umowy oraz imię i nazwisko. Kwota wkładu własnego jest podana w pkt 20 aneksu. Prosimy o kontakt z Gminą Lyski w przypadku gdy aneks nie zostanie dostarczony do 15 czerwca.
Obecnie przedstawiciele firmy Flexipower Group wykonują objazdy posesji w celu wykonania dokumentacji technicznych. Mieszkańcy u których będzie montowany kocioł na pellet powinni przed wizytą audytora uzyskać opinię kominiarską. Kopie opinii należy dostarczyć audytorów, oryginał natomiast do Urzędu Gminy Lyski. Zgodnie z PFU obowiązkiem Mieszkańca jest dostarczyć pozytywną opinię kominiarską, przed podłączeniem kotła, o dopuszczeniu komina do eksploatacji; opinia ma zawierać również informację o ciągu kominowym oraz o wentylacji nawiewnej, w tym o wymiarach kratki wywiewnej. Proponujemy, aby opinia kominiarska była wykonana przed objazdem ze strony Wykonawcy i aby mieszkaniec przekazał audytorowi ksero tej opinii. To przyspieszy działania Wykonawcy.
W zależności od mocy danej instalacji która była podana w podpisanej umowie zależy typ zastosowanego urządzenia. W najbliższym czasie zostaną wysłane do uczestników projektu pisma z aneksami do umów zawierające rzeczywiste kwoty do poniesienia w ramach projektu. W pierwszej kolejności firma wykonawcza musi dokonać aktualizacji audytów, następnie po ich pozytywnym zweryfikowaniu przez inspektora nadzoru zostanie potwierdzony termin montażu.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami Mieszkaniec musi w kotłowni posiadać wentylację wywiewną (kratka przy stropie o wymiarach minimum 14x14 ). Wentylację nawiewną, dla kotłów do 25 kW 200 cm2 , dla kotłów pow. 25 kW 300 cm2. Poniżej przedstawiamy link do instrukcji montażu kotła Galmet. W instrukcji zawarta jest informacja o minimalnym ciągu kominowym dla danej mocy kotła. Tę informacje musi również zapisać kominiarz. Informujemy również, iż wszystkie kotłownie muszą mieć wysokość min. 190 cm.
https://galmet.com.pl/pl/produkt/kociol-z-podajnikiem-na-pellet-5-klasa-genesis-plus-kpp
Montaże pomp co i cwu, pomp cwu oraz kotłów na pellet powinny zakończyć się w terminie do 27 lipca, natomiast kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych do 25 października 2021 r.

Opublikowano 12.12.2021 r.

POSTĘP RZECZOWY W REALIZACJI PROJEKTU

postep_rzeczowy_w_realizacji_projektu

Roboty dotyczące pomp ciepła oraz kotłów na biomasę zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem przyjętym przez Strony z uwzględnieniem podpisanych aneksów. Protokół zdawczo-odbiorczy robót budowlanych potwierdził, iż roboty zostały wykonane prawidłowo, zgodnie z PFU i odebrane bez uwag.

Dokumentacja

Rerum iste in explicabo veritatis error quod unde quos aspernatur laborum, quae amet praesentium, molestiae vel libero voluptate sapiente dolorem harum ratione optio debitis suscipit. Minima eaque minus reprehenderit laudantium?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Rerum iste in explicabo veritatis error quod unde quos aspernatur laborum, quae amet praesentium, molestiae vel libero voluptate sapiente dolorem harum ratione optio debitis suscipit. Minima eaque minus reprehenderit laudantium?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

1. Kto może wziąć udział w projekcie?

autor, Semper Power

W pierwszej kolejności w projekcie wezmą udział mieszkańcy, którzy złożyli deklarację udziału w projekcie w I kwartale 2018 roku.
W razie rezygnacji niektórych mieszkańców z udziału – ogłoszone zostały również nabory uzupełniające w Gminach. 

2. Czy mieszkańcy, którzy wpisali się na listę projektu w 2018 roku muszą zrobić to jeszcze raz?

autor, Semper Power

Nie. W tej chwili rozpoczął się proces ponownej weryfikacji listy – w najbliższym czasie pracownicy Urzędów Gmin skontaktują się ze znajdującymi się na niej osobami.

3. Kiedy będzie konieczne wniesienia wkładu własnego?

autor, Semper Power

Mieszkańcy będą wzywani do zapłaty bezpośrednio przed realizacją inwestycji.

4. Co z wykonanymi przez mieszkańców w 2018 roku audytami energetycznymi budynków?

autor, Semper Power

Wszystkie są nadal ważne – były i nadal są podstawą i warunkiem do udziału w projekcie.

Wsparcie techniczne

Joanna Hołoweńko
Tel. 797 581 447
e-mail: partnerski@semperpower.pl
www.semperpower.pl


Wsparcie techniczne

Krzysztof Lipka
e-mail: k.lipka@semperpower.pl
www.semperpower.pl


Koordynator Projektu

Joanna Hołoweńko
Tel. 797 581 447
e-mail: partnerski@semperpower.pl
www.semperpower.pl


Zespół inspektorów Nadzoru

Koordynator Zespołu Inspektorów, Inspektor Nadzoru :
Lipka Krzysztof  k.lipka@semperpower.pl
Inspektor Nadzoru branża elektryczna - Wiesław Dawid
Inspektor Nadzoru branża sanitarna - Dyner Marcin
Inspektor Nadzoru branża sanitarna - Jerzy Łękarski
Inspektor Nadzoru branża konstrukcyjna - Bartłomiej Nowakowski

"Projekt dofinansowany w ramach RPO WSL 2014-2020 Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii - konkurs"